Tumblelog by Soup.io
  • tomasens
  • Canadien
  • wpoprzekstajemozg
  • littleliar
  • miimi
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2019

1561 6f90
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też.
— Osiecka do Przybory
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaNataly Nataly
3461 1c52
Reposted fromerial erial viamothsdevourer mothsdevourer
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viamothsdevourer mothsdevourer
7441 3a97 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer
0518 c3c8
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamothsdevourer mothsdevourer
Ona, jak wszyscy, którzy żyją z własnej wrażliwości, miała w sobie niepokój.
— Barbara Wrzesińska, Każdy zna inny kawałek Agnieszki [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
7475 73c4
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer
7483 a63e 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer
7484 76ea
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer
Cokolwiek człowieka spotyka - powinien zawsze się podnieść i dążyć naprzód, wciąż naprzód, przez całe życie.
— Trygve Gulbranssen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamothsdevourer mothsdevourer
Chciałbym Cię mocno przytulić.
Reposted fromsoftboi softboi viamothsdevourer mothsdevourer
Była trochę jak kumpel, z którym miałoby się ochotę pójść na piwo, tylko kumpel innej płci. Z którym miałoby się też ochotę pójść do łóżka i nie byłoby to bardziej skomplikowane niż pójście na piwo. Może to właśnie była miłość. Miłość widziana przez facetów.
— Michel Bussi
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamothsdevourer mothsdevourer
6857 8f64
Reposted fromshakeme shakeme viafasi fasi
3646 40f0 500
Reposted fromdelain delain viagdziejestola gdziejestola
6995 0609 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahepi hepi
5468 b864 500
Reposted fromhagis hagis viahepi hepi
0609 c67d 500
Reposted fromTamahl Tamahl viahepi hepi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl