Tumblelog by Soup.io
  • tomasens
  • Canadien
  • wpoprzekstajemozg
  • littleliar
  • miimi
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2019

Reposted frombluuu bluuu vialexxie lexxie
5004 f714 500
Reposted froms3 s3 vialexxie lexxie

Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.

— Rybak
Reposted fromresort resort vialexxie lexxie
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialexxie lexxie
9015 85a6 500
Reposted fromverronique verronique viaindisputabel indisputabel
9972 6248
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
9512 26ce 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
6458 002b 500
Skojarzenie na temat mojej osoby.
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
9845 d2d3 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vialexxie lexxie
9993 1894 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vialexxie lexxie
9982 96ff 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaoll oll
8939 9322 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viaoll oll
5613 e412 500
Reposted fromtfu tfu viaoll oll
W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne.
— Listy na wyczerpanym papierze
0020 1425
Ci, którzy odchodzą naprawdę, odchodzą bez pożegnania. 
— znaleziony.
Reposted fromsupposedtobe supposedtobe viaNataly Nataly

June 20 2019

6163 c428 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaKrebs Krebs
Reposted fromzelbekon zelbekon viamendel mendel
9625 3668 500
Massstäbe verschieben sich.....wussten sie das nicht?
Reposted fromFreeminder23 Freeminder23
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl